عناوین سایت
متن HTML

نحوه محاسبه ماموریت بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری :

بند 11 – تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور، به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام () حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد، سایر موارد مطابق آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

 

نحوه محاسبه اضافه کار بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری :

ماده 1 – مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تائید بالاترین مقام واحد متبوعشان میرسد، براساس ضوابط زیر تعیین و برقرار میشود:

 

مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت × ضریب ریالی سال

                                                                                  (600 ریال برای سال 1388)

-------------------------------------------------

                                                                                                     176

 

 

= مبلغ هر ساعت اضافه کار

ماده 2 – حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

ماده 3 – حداکثر تا بیست درصد (20%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، براساس دستورالعمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (50%) موضوع ماده (2) این دستورالعمل مستثنی می باشند.(ح د) 

                                                             اداره کل امورمالی

 

 

نحوه محاسبه ماموریت بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری :

بند 11 – تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور، به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام () حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد، سایر موارد مطابق آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

 

نحوه محاسبه اضافه کار بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری :

ماده 1 – مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تائید بالاترین مقام واحد متبوعشان میرسد، براساس ضوابط زیر تعیین و برقرار میشود:

 

مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت × ضریب ریالی سال

                                                                                  (600 ریال برای سال 1388)

-------------------------------------------------

                                                                                                     176

 

 

= مبلغ هر ساعت اضافه کار

ماده 2 – حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (50) درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر وی تجاوز ننماید.

ماده 3 – حداکثر تا بیست درصد (20%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، براساس دستورالعمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (50%) موضوع ماده (2) این دستورالعمل مستثنی می باشند.(ح د) 

                                                             اداره کل امورمالی